*నువ్వు సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరిని నమ్మాలో నీకు తెలియకపోతే వెళ్లి అద్దం ముందు నిలబడు దానిలోపల ఉన్న నీ ప్రతిబింబాన్ని ఆ లోపలే ఉండే ఆత్మ విశ్వాసాన్ని నమ్ము నీ సమస్య నుండి బయటపడాతావ్.      *జీవితం కరిగిపోయే మంచు - ఎదగడమే పరమావధిగా ఎంచు - ఉన్న దాంట్లో నలుగురికీ పంచు...      *నీ ఆలోచనలు మార్చుకో అప్పుడు నీ ప్రపంచం మారుతుంది      *ప్రపంచ చరిత్ర విజేతలదో, పరాజితులదో కాదు... ఒడి గెలిచినా వారిది...      

ఆకెళ్ళ రాఘవేంద్ర ఫౌండేషన్

Akella Raghavendra is a renowned Motivational Speaker, IAS Trainer, Personality Development Trainer, Author and Writer. Mr. Akella has been responsible for delivering lectures at hundreds of colleges, schools, corporates and TV Shows. An active participant on several TV channels on Talk Shows, Mr. Raghavendra is well known in social and business circles as a man with a social commitment and one with a vision to bring in changes in our outlook of humaneness. The Akella Raghavendra Foundation owes its genesis to him and today is reputed for its several programs for the upliftment of the socially and economically downtrodden, and the visually challenged.

కొత్త దృశ్య కావ్యాలు

Discipline makes life beautiful
A GOLDEN RING STORY FOR JOB SEEKERS ||ఉద్యోగం కావాలంటే ఈ నైపుణ్యం కూడా కావలి
STRESS RELIEF TECHNIQUES || ఒత్తిడి నివారణ మార్గాలు

కొత్త ఛాయ చిత్రాలు

కొత్త ప్రచురణలు

తెలుగు కొత్త బిట్లు .......400

   Apr 12,2016

aamuktamaalyada

   Sep 21,2014

చెరగని ముద్రలు

   Dec 16,2013

కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్మెంట్

   Jun 29,2013

చికెన్ సూప్ ఫర్ ది సోల్

   Jun 29,2013