*ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవద్దురా ఓటమీ….ఎన్నడూ వదులుకోవద్దురా ఓరిమి….విశ్రమించ వద్దు ఏ క్షణం—విస్మరించ వద్దు నిర్ణయం…అప్పుడే నీ జయం నిశ్చయం రా….ఎప్పుడూ ఒప్పుకోవద్దురా ఓటమీ…      *జీవితం భయపడితే భయపెడుతుంది . కాని భయపెడితే భయపడుతుంది      *మీరు సామాన్యులు కారు      *అందరికీ స్వాగతం      *జీవితమే ఒక పోరాటం      

ఆకెళ్ళ రాఘవేంద్ర ఫౌండేషన్

Akella Raghavendra is a renowned Motivational Speaker, IAS Trainer, Personality Development Trainer, Author and Writer. Mr. Akella has been responsible for delivering lectures at hundreds of colleges, schools, corporates and TV Shows. An active participant on several TV channels on Talk Shows, Mr. Raghavendra is well known in social and business circles as a man with a social commitment and one with a vision to bring in changes in our outlook of humaneness. The Akella Raghavendra Foundation owes its genesis to him and today is reputed for its several programs for the upliftment of the socially and economically downtrodden, and the visually challenged.

కొత్త దృశ్య కావ్యాలు

అమెరికా నుంచి .......
పవర్ ఫుల్ టాక్
మీ జీవితాన్ని మార్చే వీడియో

కొత్త ఛాయ చిత్రాలు

కొత్త ప్రచురణలు

బాసర రాంబాబు సర్ మాథ్స్& సైన్స్ మోడల్ పేపర్ -16

   Apr 27,2016

బాసర రాంబాబు సర్ మాథ్స్& సైన్స్ మోడల్ పేపర్ -13

   Apr 27,2016

బాసర రాంబాబు సర్ మాథ్స్& సైన్స్ మోడల్ పేపర్ -12

   Apr 27,2016

బాసర రాంబాబు సర్ మాథ్స్& సైన్స్ మోడల్ పేపర్ -11

   Apr 27,2016

బాసర రాంబాబు సర్ మాథ్స్& సైన్స్ మోడల్ పేపర్ -10

   Apr 27,2016